Op zoek naar de regels rond studenten aanwerven? Bekijk onze FAQ!

1. Wat zijn de voorwaarden om een student als jobstudent te laten werken?


Voor een student om als jobstudent te mogen werken moet hij/zij voldoen aan de volgende voorwaarden:

a) ingeschreven zijn in een erkende studierichting in een onderwijsinstelling waarbij de hoofdactiviteit studeren is (dus opgelet met beperkte leerplannen).

b) voltijds dagonderwijs of deeltijds onderwijs of in een systeem van alternerend leren en werken volgen.
    Belangrijk: avondschool mag dus niet.

c) minimum 16 jaar zijn (of minimum 15 jaar én de eerste twee leerjaren van het secundair onderwijs afgewerkt hebben).

Voor de regels en voorwaarden lees hier


Twijfelt u over de student zijn/haar/hun situatie? Laat de student contact opnemen met het Toezicht op de Sociale Wetten van de FOD Werk of met student@work.

2. Waarom vraagt u, als werkgever, best een bewijs/attest van inschrijving aan een (hoge)school of universiteit voor het lopende school- of academiejaar?


Zo bent u zeker dat de student voldoet aan één van de basisvoorwaarden om te mogen werken onder een studentencontract en betaalt u, als werkgever, veel minder sociale bijdragen (de solidariteitsbijdrage bedraagt 8,13%. Hiervan is 5,42% ten laste van u, de werkgever, en 2,71% ten laste van de student).

Een verklaring op eer van de student of het voorleggen van een (kopie van) een studentenkaart wordt door de RSZ niet als voldoende bewijs aanvaard. Een (kopie van een) bewijs/attest van inschrijving aan een (hoge)school of universiteit voor het lopende school- of academiejaar volstaat wel voor de RSZ. U moet deze gegevens niet spontaan aan de RSZ bezorgen, maar in geval van discussie moet u, als werkgever, kunnen aantonen dat het wel degelijk om een student gaat.

Zie hier voor meer info.

 

3. Wat is een Student@Work attest? Waarom vraagt u, als werkgever, best naar een recent Student@Work attest met nog voldoende uren op?


Op het Student@work attest staat er vermeld hoeveel uren een student nog kan/mag werken tegen verminderde sociale bijdragen. Per kalenderjaar krijgt een student een pakket van 600 uur (zijn/haar/hun contingent). De student kan dit document zelf genereren via de onlinetoepassing. Werkt de student meer dan deze 600 uur per kalenderjaar dan zal zowel de student als u, de werkgever, meer sociale bijdragen betalen. Vraag dus hoeveel uren de student nog kan/mag werken, om zeker te zijn vraagt u best naar een recent Student@Work attest.

 

4. Jobstudent en werkstudent wat is het verschil?


Jobstudenten moeten geen normale sociale zekerheidsbijdragen betalen op zijn/haar/hun studentenwerk. Echter, sluit u geen studentenovereenkomst af met de student, of heeft de student geen uren meer om als jobstudent te werken (vanaf 601 uur), dan kan er niet meer gewerkt worden tegen verminderde sociale bijdragen. Wat zowel voor de student als u, de werkgever, nadelig is.

 

                                     Zie meer informatie hier

FAQ 4-Tabel-Jobstudent en werkstudent wat is het verschil

5. Jobstudent of betaalde vrijwilliger wat is het verschil?


Weet dat er een andere wetgeving van toepassing is. Bovendien is er een groot verschil in de verloning. De onkostenvergoeding bij vrijwilligers mag maximum 35,41 euro per dag en 1.416,16 of 2.600,90 euro (*) per jaar bedragen voor inkomsten 2021, aanslagjaar 2022.

Opgelet: dat geldt voor al het vrijwilligerswerk samen van één vrijwilliger!
Meer informatie.

 

Voor meer informatie over vrijwilligerswerk kunt u bij  Barbara Fruyt terecht via mail barbara.fruyt@kenniscentrumwwz.be of telefonisch: +32 (0)2 218 55 16.
 

Als werkgever welke documenten moet u in orde brengen

6. Welke documenten dient u, als werkgever, in orde te brengen?

 

De belangrijkste zaken zijn:

- arbeidsovereenkomst

- arbeidsongevallenverzekering: de student verzekeren tegen arbeidsongevallen
- verzekering van werkgever burgerlijke aansprakelijkheid uitbating
- eventueel: attest ‘rijgeschiktheid’ of ‘vakbekwaamheid’ (wanneer jobstudenten bv. moeten autorijden voor hun studentenwerk)
 

7. Welke documenten dient u, als werkgever, aan de jobstudent mee te geven?

 

 • arbeidsovereenkomst (ten laatste op het tijdstip dat de student begint te werken)
 • exemplaar van het arbeidsreglement
 • tewerkstellingsattest (begin- en einddatum van de arbeidsovereenkomst en de aard van de verrichte arbeid)
 • vakantieattest uit dienst
 • fiscaal attest 281 10 (voor de belastingaangifte)
   

8. Hoe schrijft u, als werkgever, een jobstudent in?


Opmaken van contracten, registreren van contacten, berekeningen van lonen/uitbetalingen van lonen,… kunt u op 4 manieren doen:

1. Dit zelf doen

2. Boekhouder

3. Ondernemersloket

4. Sociaal secretariaat
 

9. Wat moet zeker vermeld staan in een overeenkomst voor tewerkstelling van studenten?


Zie hier al de verplichte vermeldingen.

 

 

10. Wat moet u, als werkgever, doorgegeven worden aan Dimona?

 

 • aantal uren waarop de student zal werken (=geplande uren)
 • keuze welke solidariteitsbijdrage wordt toegepast = type werkgever (STU (solidariteitsbijdrage) of EXT-OTH = geen solidariteitsbijdrage)
Hoeveel uren mag

11. Hoeveel uren mag een jobstudent werken?


Een meerderjarige jobstudent ( >= 18 jaar) bijvoorbeeld in de horeca mag maximum 11 uur per dag en 50 uren per week werken.

Een minderjarige jobstudent mag maximum 8 uur per dag en 40 uur per week werken.

Meer informatie.

12. Mag een jobstudent nachtwerk doen?


Minderjarige jobstudenten? Zij mogen 's nachts niet werken tussen 20 uur en 6 uur.
Opgelet voor jobstudenten ouder dan 16 jaar kan dit soms teruggebracht worden tot 22 uur en 6 uur of tot 23 uur (bv. opnamen voor film, televisie of radio, modeshows,…) en 7 uur voor bepaalde vormen van arbeidsorganisatie die wegens hun aard niet mogen worden onderbroken of stilgelegd (continuarbeid) en voor arbeid in opeenvolgende ploegen enz.
Er zijn afwijkingsmogelijkheden maar in elk geval is nachtwerk verboden tussen middernacht en 4 uur voor minderjarigen.

Meer informatie.
 

13. Mag een jobstudent op zondag werken?


Als werkgever mag u minderjarige jobstudenten maar 1 zondag op 2 laten werken. Hiervan moet u, als werkgever, de dienst Toezicht Sociale Wetten (TSW) 5 dagen vooraf schriftelijk verwittigen.
Er werden voor bepaalde sectoren wel uitzonderingen gemaakt: bijvoorbeeld voor de horecasector (K.B. van 10 juli 1972), de sectoren van de bakkerij en banketbakkerij (K.B. van 14 januari 2018) en de sector van de textielnijverheid en het breiwerk (K.B. van 14 april 1975).

Meer informatie.
 

14. Hoeveel minuten/uren moet ik een student minimum pauze geven tijdens zijn/haar/hun studentenwerk?


Minderjarige jobstudenten: dan moet u, als werkgever, 30 minuten pauze voorzien vanaf 4,5 uur ononderbroken arbeid. Na 6 uur ononderbroken werk moet u, als werkgever, 1 uur pauze geven.

Meerderjarige jobstudenten: dan moet u, als werkgever, na 6 uur een verplichte pauze van minstens 15 minuten geven.
De rusttijd tussen de beëindiging en de hervatting van de arbeid (dus tussen twee dagelijkse prestaties in) moet ten minste 12 opeenvolgende uren bedragen. Bv. een jobstudent die eindigt op 19u mag de volgende dag ten vroegste om 7 uur opnieuw aan de slag gaan. Op deze regel zijn geen afwijkingen mogelijk.

Meer informatie

 

15. Mag een jobstudent overuren ‘overwerk’ presteren?


U, als werkgever, moet de bevoegde inspecteur van de Algemene Directie Toezicht op de Sociale Wetgeving van de plaats waar de onderneming gevestigd is in dat geval binnen de drie dagen schriftelijk van dit overwerk op de hoogte brengen. Hierbij is het maximum vastgesteld tot maximum 10 uren per dag en 50 uren per week, waarbij het slecht in 3 gevallen van overmacht kan. Het is niet mogelijk om, bij koninklijk besluit, bij andere gevallen overwerk toe te laten.

Meer informatie.
 

16. Zijn er regels omtrent het loon van een jobstudent?


Dat is afhankelijk van de sector waarin u zich begeeft. Binnen een sector (paritair comité) kunnen er collectieve arbeidsovereenkomsten (cao’s) zijn afgesloten waarin het (minimum)loon wordt afgesproken. Kijk wat er te vinden is in uw paritair comité.
Meer informatie.

Als er binnen uw sector geen overeenkomsten werden afgesloten, wordt het studentenloon bepaald op basis van het gewaarborgde gemiddelde minimum maandinkomen.

Meer informatie.

17. Wat met de opzeggingstermijn?

Zowel de jobstudent als u, de werkgever, kunnen de overeenkomst verbreken. De eerste drie dagen zijn als een proeftijd, waarbij beide partijen de overeenkomst kunnen beëindigen zonder opzeggingstermijn.
Na de proefperiode moeten beide partijen wel een opzeggingstermijn respecteren, indien een van beide de overeenkomst verbreekt.
=< 1 maand (werkgever: 3 dagen – jobstudent: 1 dag)

> 1 maand (werkgever: 7 dagen – jobstudent: 3 dagen)
Wanneer gaat de opzegging in? De maandag die volgt op de week waarin u, de werkgever of de jobstudent de verbreking van de overeenkomst meedeelt.

Meer informatie.
 

18. Mag een jobstudent nadien onder een vast contract werken?


Ja, dat mag zeker. Maar opgelet, het is niet de bedoeling dat u, als werkgever, de vakantiejob als een goedkope proefperiode gebruikt, om hem/haar/hun nadien als gewone werknemer in te zetten. Er moet dus een duidelijk verschil zijn tussen de studentenjob en het werk van dat de student nadien zal gaan doen als gewone, vaste werknemer. Er moet dus een duidelijk onderscheid zijn. Indien aan deze voorwaarde wordt voldaan is er geen enkel probleem.
Wanneer kan dit dus wel? Wanneer de student nadien een volledig andere functie uitvoert of als de student pas een tijd na zijn/haar/hun vakantiejob als gewone werknemer opnieuw begint te werken bij u.

19. Zijn er bepaalde regels voor specifieke sectoren?


Behoort u tot één van volgende sectoren dan zijn er speciale regels bij de aangifte van de Dimona:

 • De socioculturele sector/ sportmanifestaties
 • De horeca
 • Land- en tuinbouw (zeker verschil tussen witloofteelt of de champignonteelt)

Lees goed de regels hierover op onderstaande site:
https://www.socialsecurity.be/employer/instructions/dmfa/nl/latest/instructions/persons/specific/students.html
 

20. Welke tips kan ik de jobstudent meegeven?

Fiscaal ten laste blijven
Grenzen kinderbijslag  (afhankelijk van waar de student woont)
Student@work attest downloaden
Schoolattest aanvragen (op het secretariaat op school)

Afbeelding 1 werkgevers

Niet duidelijk en/of vragen die niet in deze lijst staan?  Contacteer ons gerust

Voorwaarden werkgevers Infopunt Jobstudent Brussel (Jump naar werk).pdf